Do biskupów

PRZYPOMNIENIE

Listy (Poczta Polska) do sześciu biskupów 2018 rok:

Pełna treść dostępna wyłącznie dla tych, co purpurę noszą.

Wpis archiwalny z dn. 7 kwietnia 2019 roku:

Do Kościoła Świętego:

Matka Boża pragnie, by miesiąc Maj był miesiącem pokuty Kościoła za grzechy przeciw Duchowi Świętemu. Niech w dniu 13-maja Różaniec Fatimski rozpocznie się słowami „Jezu, miej miłosierdzie dla Kościoła swego”. Niech ta modlitwa będzie ofiarą za grzechy popełnione przeciw Duchowi Świętemu. trzynasty

Wpis archiwalny z dn. 24 maja 2019 roku:

Do siedmiu biskupów

Bracia, dałem wam przesłanie od Matki Bożej, dwaj z was otrzymało świadectwo na prawdziwość słów moich, które dała Matka. Niepojęta jest zatwardziałość wasza, pomimo wypełniania się proroctwa na oczach waszych. Zmarnowaliście czas, jaki dostaliście, więc przyszły kary, lecz to dopiero początek. To zaś, co się zbliża przerasta wyobraźnię waszą, lecz to od was zależy bracia co nadejdzie, bowiem to na waszych barkach spoczął ten ciężar i odpowiedzialność za Kościół święty. Ja już niosę ten krzyż. Nie piszę tego po to, by robić wam wyrzuty, lecz w trosce o Kościół Chrystusowy, który ukochałem całym sercem, tak jak Matka nasza. Nie bagatelizujcie słów moich, które pochodzą z Serca Matki naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Chcę abyście wiedzieli bracia, że świat już został osądzony, teraz sądowi podlega Kościół. Nadużyte zostało miłosierdzie Boże, tak powstał grzech przeciw Duchowi Świętemu, który zatwardza serce człowieka. Weźcie ten ciężar na swe barki bracia, tak jak i ja go wziąłem, modlitwy swe ofiarujcie za grzechy popełnione przeciw Duchowi Świętemu. Maj – tylko on wam pozostał, by przebłagać Ojca w niebie.
Jezu, miej miłosierdzie dla Kościoła swego.   Matko, przyczyń się za nami.

Adresaci :

Biskup Rzymu
Biskup diecezji opolskiej ks.Andrzej Czaja
Biskup diecezji płockiej ks.Piotr Libera
Biskup diecezji warszawsko-praskiej ks.Romuald Kamiński
Biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej ks.Edward Dajczak
Biskup diecezji radomskiej ks.Henryk Tomasik
Arcybiskup diecezji częstochowskiej ks.Wacław Depo

Co powiecie Bogu, bracia, co powiecie Bogu???

19 A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. [J3,19]

32 Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. [J3,32]

Wpis archiwalny z 2 czerwca 2019 roku:

Piszę dziś do was bracia, albowiem czas się wypełnił i znak dał mi Pan. Piszę gdyż prawda musi być powiedziana głośno, skoro szeptu usłyszeć nie zdołaliście. Uszy wasze posłyszeć nic nie mogą, a serca wasze w twardą skorupą się owiły. Posłyszcie ten głos, który woła do was głośno, nie po to, co by was oskarżać, bowiem wasz oskarżyciel już was oskarża. Czy słyszycie głos jego?! Piszę do was po to, coby oczy i uszy wasze się otwarły, a skorupa z serca skruszona została. Czy go posłyszycie, ten głos wołający?

– Czy Bóg nie kocha całego swego stworzenia? Kocha, miłością niepojętą, lecz nie każdy kocha Boga i Jego nauką żyje! Tak kary przyszły i przyjdą większe, bo przyjść muszą i będą strąceni ci, co to grzech przeciw Duchowi uczynili. Sami już łask Bożych wyprosić nie zdołacie, albowiem zbyt duży stał się grzech wasz, nie tylko z tego powodu. Jedynie ludzie (wierni Bogu, o szlachetnych sercach) mogą wyprosić wam łaski, za przyczyną Matki Bożej, której wbiliście w serce MIECZ, lecz miłość Jej jest niepojęta dla was biskupów, kapłanów Jej Syna. Ja czuję tę miłość, gdyż moje serce z Jej Matczynym Sercem zostało związane, gdybyście mogli to poczuć jak ja to czuję, jak jesteście kochani, jak bardzo?! Niepojęta to miłość, NIEPOJĘTA. Lecz  Pan swe ucho od was odstawił i nie słyszy wołania waszego, gdyż czas wam dany na zmarnowanie poszedł, lecz głos ludu posłyszy gdy wołać za was będą, przez wzgląd na Matczyne Serce Niepokalane. Proście więc lud o modlitwę i pokutę za was, z serca prawdziwego, przez uniżenie i pokorę, bowiem tylko tak ich serca otworzyć zdołacie, i modlić się z serca będą i będą pokutować, a Pan posłyszy ten głos wołający i ucho swe nadstawi. Matce zaś wielką radość przyniesiecie, a potrzebne będą łaski szczególne, bowiem trudne czasy nastaną dla całej ludzkości. Ja jestem dla was bracia i dla całego świętego Kościoła, jestem z wami całym sercem moim, w radości i smutku, w bólu i w cierpieniu, w modlitwie i miłości,tak jak Matka, Królowa serca mego.

Wpis archiwalny z dn. 28 lipca 2020 roku:

Kto ma uszy?

Do Ludu: „Muszę was ostrzec, bracia, byście od świętego Kościoła nigdy nie odeszli, choćby nie wiem co. Pamiętajcie, choćby nie wiem co, bowiem tam jest Chrystus i tam będzie do końca.” – fragment książki Świadectwa Boga i diabła – 2 kwietnia 2019

– Dziś przed śmiercią nie przestrzegam, śmiercią ciała, ale ducha, bowiem przyszło, co przyjść miało, a początek to dopiero, bo to co niebawem przyjdzie w przerażenie wszystkich wprawi, w wielką trwogę, niepojętą, a emocje, strach pomyśleć. A to przyjdzie, bo przyjść musi, jest to konsekwencja grzechu, bowiem ślepi wciąż jesteście, oraz głusi. A Bóg wołał, wołał głośno. Kto wierności dochowa, ten duszę zachowa.

Wpis archiwa;ny z dn. 5 stycznia 2021:

Wiecie Ekscelencje dlaczego nie jesteście w stanie podjąć pokuty? Właśnie przez grzechy przeciwko Duchowi Świętemu, gdyż zatwardzają one wasze serca. Jednak będziecie pokutować gdy się zorientujecie, że to wami będzie wybrukowane piekło. Nie będziecie tego czynić z miłości do Boga i żalu, lecz ze strachu przed gniewem Bożym i śmiercią. Co prawda pokuta już była, za Kościół, tak oczyszczony będzie z padliny, a sępy niech się żywią puki mają co jeść. Oczyszczony będzie Kościół ze zboczeńców, biznesmenów i karierowiczów i bluźnierców oraz wszelkiej plewy, albowiem trwa sąd i przyjdzie sprawiedliwość. Ujrzycie gniew Boży, już go widzicie, przez zatwardziałość serc waszych. Będziecie wzywać Maryję – na ratunek. Przyjdzie wtedy gdy zrozumiecie, gdy pojmiecie coście uczynili. Ujrzycie wtedy „MIECZ”, który wbiliście Jej w serce bluźniąc przeciw Bogu, przeciw Duchowi, który został wam posłany, Ten, którego tak znieważacie. Znieważając Ducha Świętego znieważacie tak Ojca w niebie, jak i Syna Bożego z Ojca w Duchu zrodzonego. Miłosierdzie będzie dla tych co otworzą swe serca i żal szczery wyznają – reszta zginie. Lecz czyje serce będzie do tego skłonne? Ja nie wiem, a wy wiecie?

Zapytanie

Czyż nie przyszło, czyż skłamałem?

Zawstydzenie – Zaraza – Apostazje – Atak bezbożnych na polską granicę – Wojna – Sąd nad Kościołem

Do rządzących – opublikowano 15 marca 2020

Bądźcie gotowi na większą próbę, gdy bezbożni będą forsować polskie granice chcąc szukać schronienia. Zamknijcie je wtedy i strzeżcie, choć zarzucać wam będą, że miłosierdzia w was niema. Przypowieść o pannach mądrych i głupich niech wam przyświeca. […]

Pytam dzisiaj, czyż nie przyszło? Co ujrzeliście na polsko – białoruskiej granicy. Co ujrzeliście, pytam?

Pokuta

To nie koniec jest boleści – POKUTUJCIE

Macie jeszcze 3 miesiące, albo mniej. POKUTUJCIE!

Jezu, miej miłosierdzie dla Kościoła swego. Matko, przyczyń się za nami.

Nowy Rozdział

„A oto Baranek stojący na górze Syjon”

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu – Jedynemu Bogu

Kamil Stanisław Banasiowski – 13

PS. Będziecie jak Szymon Cyrenejczyk – zmuszeni!

13

Egzorcyzm papieża Leona XIII

Ad S. Michaelem Archangelum. Precatio
Prínceps gloriosíssime coeléstis milítiae, sancte Míchael Archángele,
defénde nos in proélio et colluctatióne, quae nobis est advérsus príncipes
et potestátes, advérsus múndi rectóres tenebrárum hárum, contra
spirituália nequítiae, in coeléstibus (Eph 6). Véni in auxílium hóminum;
quos Deus creávit inexterminábiles, et ad imáginem similitúdinis suae
fécit, et a tyránnide diáboli emit prétio mágno (Sap 2:1; Cor 6).
Proeliáre hódie cum beatórum Angelórum exércitu proélia Dómini, sícut
pugnásti ólim contra dúcem supérbiae lucíferum et ángelus éjus
apostáticos; et non valuérunt, néque lócus invéntus est eórum ámplius in
caélo. Sed projéctus est dráco ílle mágnus, sérpens antíquus, qui vocátur
diábolus et sátanas, qui sedúcit univérsum órbem; et projéctus est in
térram, et ángeli éjus cum íllo míssi sunt (Apoc 12).
En antíquus inimícus et homicída veheménter eréctus est.
Transfigurátus in ángelum lúcis, cum tóta malignórum spirítuum
catérva láte círcuit et invádit térram, ut in ea déleat nómen Dei et Christi
éjus, animásque ad aetérnae glóriae corónam destinátas furétur, máctet
ac pérdat in sempitérnum intéritum.
Vírus nequítiae suae, támquam flúmen immundíssimum, dráco
maléficus transfúndit in hómines depravátos ménte et corrúptos córde;
spíritum mendácii, impietátis et blasphémiae; halitúmque mortíferum
luxúriae, vitiórum ómnium et iniquitátum. Ecclésiam, Ágni immaculáti
spónsam, vaférrimi hóstes replevérunt amaritudínibus, inebriárunt
absínthio; ad ómnia desiderabília éjus ímpias misérunt mánus. Úbi
sédes beatíssimi Pétri et Cáthedra veritátis ad lúcem géntium constitúta
est, ibi thrónum posuérunt abominatiónis et impietátis suae; ut percússo
Pastóre, et grégem dispérdere váleant.
Adésto ítaquae, Dux invictíssime, pópulo Dei contra irrumpéntes
spiritáles nequítias, et fac victóriam. Te custódem et patrónum sáncta
venerátur Ecclésia; te gloriátur defensóre advérsus terréstrium et
infernórum nefárias potestátes; tíbi trádidit Dóminus ánimas
redemptórum in supérna felicitáte locándas. Deprecáre Deum pácis, ut
cónterat sátanam sub pédibus nóstris, ne últra váleat captívos tenére
hómines, et Ecclésiae nocére. Óffer nóstras préces in conspéctu
Altíssimi, ut cíto antícipent nos misericórdiae Dómini, et apprehéndasdracónem serpéntem antíquum, qui est diábolus et sátanas, ac ligátum
míttas in abýssum, ut non sedúcat ámplius géntes (Apoc 20).

Amen

Modlitwa Jana Pawła II

O Serce Niepokalane! Pomóż przezwyciężyć grozę zła, która tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!

Od głodu i wojny, wybaw nas!

Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny, wybaw nas!

Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania, wybaw nas!

Od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych, wybaw nas!

Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym, wybaw nas!

Od deptania Bożych przykazań, wybaw nas!

Od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich, wybaw nas!

Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło, wybaw nas!

Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu, wybaw nas! Wybaw nas!

Przyjmij, o Matko Chrystusa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw!

Pomóż nam mocą Ducha Świętego przezwyciężać wszelki grzech: grzech człowieka i „grzech świata”, grzech w każdej jego postaci.

Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona zbawcza potęga Odkupienia: potęga Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia! Niech w Sercu Twym Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei!

Amen

Ten wpis został opublikowany w kategorii LIST OTWARTY i oznaczony tagami , , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.