Intronizacja

INTRONIZACJA – Czy Jezus Chrystus osobowo może być Królem Polski?

Odpowiedź na to pytanie zdaje się być jednoznaczna, gdyż została wyrażona na kartach Ewangelii Bożej.

Odpowiadam na wstępie: Intronizowanie Pana Jezusa na Króla Polski jako osoby (drugiej) z punktu czysto teologicznego byłoby herezją – Bóg jest niepodzielny, choć Trzy Osoby Jego. Tam gdzie jest Syn, tam jest i Ojciec i Duch . Tam gdzie Ojciec, tam Syn z Duchem Bożym. Tam gdzie Duch, tam cała Trójca Święta. Ojca nikt nie pozna inaczej jak przez Syna, który posłał swego Ducha, co od Ojca i Syna pochodzi. Syn bowiem, został zrodzony z Ojca, w Duchu.

Panować niepodzielnie znaczy w jedności Trójcy Świętej, zaś władza ta nie może być dzielona z panem tego świata, który zwie się diabłem i szatanem.

Słuszne jest zatem oficjalne i społeczne uznanie najwyższej władzy Serca Jezusowego nad rodziną chrześcijańską. Czyli uznanie Pana Jezusa za naszego, naszej rodziny, naszego narodu, jedynego Króla i jednocześnie oddanie się Jemu Najświętszemu Sercu, pamiętając przy tym, że Królestwo Boże jest w nas, w naszych sercach, i tylko przez SERCE Jezus Chrystus może królować.

Jubileuszowy Akt zawierzający Polskę pod Królowanie i Panowanie Jezusa Chrystusa został proklamowany w krakowskich Łagiewnikach z udziałem Episkopatu Polski i Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w dniu 19 listopada 2016 r., na zakończenie obchodów Roku Miłosierdzia w Polsce i Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Akt ten był słuszny i pełny. Chrystus Króluje i Panuje nad naszym Narodem, nie po ludzku, lecz po Bożemu, nie w złotej koronie lecz swym boskim Sercem. Akt ten ma moc sprawczą. Kto tego nie dostrzega jest zaślepiony.

Czy Pan Jezus pragnąłby królować osobowo na ziemi, jak mniemają niektórzy?

Odpowiedź brzmi NIE, bowiem nigdy tego nie chciał – Ewangelia Boża. Pan Jezus nie chce być martwym Królem, lecz Panem ludzkich serc. Dlaczego? Ponieważ jak sam powiedział – władcą tego świata jest szatan – „bo władca tego świata został osądzony”. [J16, 11] Choć sam Jezus mówił o sobie, że „dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi” (Mt 28,18), to przyjmując intronizację swojej osoby z rąk ludzkich objąłby panowanie na wpół z szatanem, gdyż nikt inny jak tylko człowiek przez własną wolę oddał się władzy szatana czyniąc go panem tego świata. Jak doskonale wiemy dwóm panom służyć NIE MOŻNA. Wolna wola człowieka jest świętością dla Boga, a człowiek wybrał szatana za władcę – przez grzech. Czy więc Syn Boży może siedzieć na jednym tronie z diabłem? Czy może współrządzić w dzielnicach rozpusty? Przenigdy!

Diabeł bardzo by chciał, coby Chrystus został osobowo Królem Polski, bo sam przecież ujęty swą pychą powiedział, że jemu są poddane wszystkie królestwa ziemi i że może je odstąpić, komu zechce – kuszenie Jezusa. Szatan niewątpliwie ponawia tę propozycję przez usta buntowniczego księdza, heretyka i schizmatyka Piotra Natanka i wiele nieposłusznych dusz, gdyż sam jest buntownikiem. Szatan mógłby wtedy rzec do Boga: Jesteśmy sobie równi, dzierżymy jeden tron. Mógłby wtedy powiedzieć do Pana Jezusa: Popatrz na nasze królestwo, na wojny, na przemoc, na pychę, na zazdrość, na obłudę, na nierząd, na cudzołóstwo, na wynaturzenia – to nasze wspólne królestwo!

Gdyby więc Episkopat Polski postanowił uczynić Drugą Osobę Boga Królem Polski, Królem jakiegoś miasta np. Gdańska albo Warszawy lub jakiejś tylko małej wioski wystąpiłby przeciw woli Bożej popełniając herezję, bowiem Królestwo Boże jest w nas, w sercu człowieka. Królestwo Pana Jezusa to Królestwo ustanowione przez Boga samego, nie zaś przez narody ziemi, nie przez grzesznego człowieka. Królestwo Boże to królestwo bezwarunkowej i nieskończonej miłości, Królestwo mądrości i sprawiedliwości – niepojęte dla człowieka. Zwierzchnictwo i Królowanie Chrystusa można jedynie uznać i przyjąć, a nie ustanawiać je, bowiem jest już ustanowione – przez Boga. Człowiek może przynależeć do tego Królestwa współdziedzicząc je z Chrystusem przez chrzest święty, życie w prawdzie i pełnienie woli Ojca, czyli poddanie swojej wolnej woli Bogu samemu, ufając Bożej miłości, mądrości, sprawiedliwości i miłosierdziu – Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. [Łk22, 42] Nie można ujrzeć Królestwa Bożego inaczej niż sercem przez Serce Chrystusa, w którym jest cała pełnia Bóstwa. Do Najświętszego Serca Jezusa prowadzi Maryja, Królowa Polski, najdoskonalsza pośredniczka miedzy niebem a ziemią, miedzy swym Boskim Synem a nami – grzesznikami. Syn zaś jest jedynym pośrednikiem u Ojca – Tajemnica Trójcy Świętej. Maryja jako stworzenie Boże może być osobową Królową Polski, Królową Europy i świata, gdyż jedna Jej osoba – ludzka, Wniebowzięta.

Nie dziwmy się zatem temu co powiedział Pan Jezus do swej Służebnicy Rozalii Celakówny, od której wyłoniła się cała idea intronizacji wynikająca z tych właśnie objawień. Pan Jezus wyraźnie przecież mówił, że chce panować niepodzielnie: Ja chcę niepodzielnie panować w sercach ludzkich, proś o przyspieszenie mego panowania w duszach przez Intronizację.”

Cóż uczynił Pan Jezus po cudownym rozmnożeniu chleba, gdy tłumy chciały Go ogłosić swym Królem jako osoby? Oddalił się na jedną noc, by temu zapobiec! Pomimo tego został jednak ogłoszony Królem żydowskim przez Piłata, dostał też koronę pogardy i poniżenia. To jedyna korona jaką może nosić Syn Człowieczy na ziemi – symbol ofiary, cierpienia, pokory, posłuszeństwa do końca i pełnego oddania się woli Ojca. Pan Jezus wybrał koronę z cierni, nie chciał złotej jaką Mu oferował szatan, nie chciał być Królem ziemskim obranym przez tłum.

Cóż odpowiedział Jezus na pytanie Piłata: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?” Pan Jezus ogłaszając się Królem wyraźnie zaznaczył, że Królestwo Jego nie jest z tego świata, czyli nie jest ziemskie:

„Królestwo moje nie jest z tego świata”. Dalej mówi Jezus: „Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat nie mogąc pojąć tych słów stwierdził: „A więc jesteś królem?” Odpowiedź Jezusa: Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. [J18]

Piłat uczynił Pana Jezusa Królem żydowskim (ziemskim), gdyż nie pojmował Królestwa Bożego, nie wiedział gdzie ono jest, gdzie się znajduje. Rozumował zwyczajnie po ludzku, nie zaś po Bożemu. Królestwo Boże to Królestwo Prawdy, tam gdzie panuje Prawda, tam króluje Chrystus, tam gdzie panuje Chrystus tam cała pełnia Bóstwa..

Albo wcześniej, gdy Pon Jezus mówił do uczniów:

„13 Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. 14 Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. 15 Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. 16 Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. 17 Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. 18 Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. 19 A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie”. [J17]

Wielu jest dzisiaj takich, co nie wystarcza im ofiarowanie się nieskończonej miłości płynącej z Serca Pana Jezusa, Bożej Mądrości i Sprawiedliwości, powierzenie Bogu Królowania i Panowania nad Polskim Narodem, nad Polskimi sercami. Wielu tego nie uznaje, domagając się „osoby”, niczym Żydzi. A przecież ten Akt Intronizacji to Akt Woli mówiący: Jezu, uczyń serca nasze wedle Serca Twego. Panuj nam i Króluj nam Chryste. Argumenty dyskredytujące Boże Serce są różne, wszystkie sieją zamęt w duszach. Wynika to głównie jak się wydaje z niezrozumienia, a nawet pragnienia zadośćuczynienia za koronę z cierni, w skrajnych przypadkach z głupoty lub przewrotności, czy jakiegoś uporu i zacietrzewienia. Prawdziwym zadośćuczynieniem dla Boga za cierniową koronę nie jest założenie Mu złotej, lecz nałożenie cierniowej sobie samemu – POKUTA.

Inni zaś twierdzą, że uznanie Pana Jezusa osobowym Królem Polski byłoby uwłaczające dla Jezusa jako Króla Wszechświata, Stworzyciela nieba i ziemi. Jeszcze inni, że byłoby to zawłaszczeniem samego Jezusa. Są też tacy co sądzą, iż ustrój w Polsce na to nie pozwala, prędzej w Wielkiej Brytanii gdzie jest monarchia. Wyobraźmy sobie zatem, że świeżo intronizowany król Karol dzieli swą władzę z Chrystusem, albo zrzeka się panowania i złotej korony przekazując je Panu Jezusowi. Czy Chrystus jej potrzebuje, złotej korony i władzy nadanej Mu przez ludzi, czy pragnie raczej królować w sercach? Ustanowienie Jezusa jakimkolwiek królem ziemskim nic nie wnosi, potrzebna jest wola człowieka przyjęcia Królestwa Bożego, które to będziemy współdziedziczyć z Chrystusem, potrzebna jest wola przyjęcia Prawa Bożego. Na tym bowiem polega przyjęcie Pana Jezusa za Króla i Pana, przez serce człowieka, z własnej (wolnej) i nieprzymuszonej woli jaką otrzymaliśmy od Boga. To właśnie oznacza – w całym tego słowa znaczeniu. To dokładnie zapisała Mistyczka Rozalia Celakówna:

Od pewnego czasu jestem zmuszona jakąś siłą tajemniczą, by Ojcu powiedzieć to, co czuję w duszy mianowicie to, by Ojciec Drogi napisał list do Jego Eminencji Ks. Kardynała Hlonda Prymasa Polski o przyspieszenie Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce” Dalej Rozalia kontynuuje: Pan Jezus w szczególny sposób chce być naszym Królem, tego On sobie życzy. Polska musi w sposób wyjątkowy uroczyście ogłosić Pana Jezusa swym Królem przez Intronizację Jego Boskiego Serca i wtedy Jezus będzie jej błogosławił i bronił od nieprzyjaciół, my w ten sposób choć w małej cząstce okażemy mu miłość i wdzięczność. Intronizacja to nie tylko ta forma aktu ofiarowania się, ale odrodzenie serc, poddanie ich pod słodkie panowanie miłości (Wyzn., 365n) Dalej czytamy: Polska nie zginie o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu.

Czyż Bóg nie błogosławi Polsce i nie broni jej? Otwórzcie oczy, popatrzcie na stanowione Prawo, na niespotykane ataki sił przeciwnych Bogu. Czyż Polska nie wzrasta w swej potędze? Czy została pokonana? Bo skoro Bóg z nami, to któż przeciwko nam! Polska nie zginie jeśli Prawo Boże będzie w polskich sercach, jak i każdy naród który to uczyni. Reszta pogrąży się w ciemnościach, wiele narodów na zawsze zniknie idąc w zapomnienie. Już niebawem ujrzycie pełnię sprawiedliwości Bożej.

Tak więc Pan Jezus nie może panować inaczej jak przez Serce, ponieważ jedynie sercem można ujrzeć Królestwo Boże.

Zaprawdę, Opatrzność Boża ocaliła Polskę przed złotą koroną. Episkopat Polski nie uległ podszeptom diabelskim. Chwała Bogu niech będzie na wieki. Króluj nam Chryste, w naszym narodzie, w naszych rodzinach, w miastach i wioskach – przez nasze serca, pełnią Serca Twego, niepodzielnie. Amen

„Królestwo Boże jest w was”

Dla mnie Pan Jezus Królem, Panem i Bogiem, jest Drogą, Prawdą i Życiem, jest dla mnie przyjacielem i bratem, jest pełnią – pełnią mego życia.

Kim Jezus Chrystus jest dla was? Odpowiedzcie wszyscy w sercach. Amen

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu – Jedynemu Prawdziwemu Żywemu Bogu

Kamil Stanisław Banasiwski – 13

ZAPOWIEDŹ

Polsko, umiłowana ojczyzno moja, masz pełne spichlerze, ziarna na chleb za nadto? Sądzisz, że to przekleństwo dla Ciebie? Raczej błogosławieństwo!

Polsko, umiłowana ojczyzno moja, czy masz źródła wód cobyś lud swój napoiła, jakom Ci zalecił?

Polsko, umiłowana ojczyzno moja, Ty będziesz świadectwem na słowa moje i świadkiem Tego, który swój tron utwierdził w niebiosach. Przez Ciebie bowiem świat pozna, żeś błogosławiona.

„23 W owym zaś dniu o nic Mnie nie będziecie pytać. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. 24 Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. ” J16

Polsko, oto ja, syn z Twego łona zrodzony wznoszę dziś swe oczy ku niebu, ku Bogu wiecznemu niczym Eliasz niegdyś wołając: Ojcze, przyjdź sprawiedliwość Twoja! Proszę, przez Jezusa, Syna Twego Jednorodzonego, Pana Jedynego, Króla Wiecznego, w Duchu Twoim proszę Ojcze – Przyjdź sprawiedliwość Twoja. Tak jak Ty chcesz Ojcze, nie jak ja. Amen

Pragnę, by wszyscy wiedzieli, że jeden jest tylko Bóg prawdziwy, choć Trzy Osoby Boże, że jedna jest Oblubienica. Tam gdzie będzie pokuta, tam będzie Łaska Boga. Tam gdzie będzie pokuta, tam Miłosierdzie nad Sprawiedliwość się wzniesie. Tam gdzie będzie pokuta, tam Niepokalane Serce Matki zatriumfuje. Tam zaś, gdzie ohyda będzie królować, tam głód i cierpienie ze śmiercią będą się przeplatać. Bądź wola Twoja.

Tak Jezu, ufam Tobie, Twej niepojętej miłości, Twej nieskończonej Mądrości, Twej Sprawiedliwości, Twemu Miłosierdziu. Tak Jezu, ufam Tobie.

Prawo wolności
10 Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie. 11 Ten bowiem, który powiedział: Nie cudzołóż!, powiedział także: Nie zabijaj! Jeżeli więc nie popełniasz cudzołóstwa, jednak dopuszczasz się zabójstwa, jesteś przestępcą wobec Prawa. 12 Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie Prawa wolności. 13 Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia: miłosierdzie odnosi triumf nad sądem. Jk2,10-13

Zawodność planów ludzkich
13 Teraz wy, którzy mówicie: «Dziś albo jutro udamy się do tego oto miasta i spędzimy tam rok, będziemy uprawiać handel i osiągniemy zyski», 14 wy, którzy nie wiecie nawet, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, co się ukazuje na krótko, a potem znika. 15 Zamiast tego powinniście mówić: «Jeżeli Pan zechce, i będziemy żyli, zrobimy to lub owo». 16 Teraz zaś chełpicie się w swej wyniosłości. Każda taka chełpliwość jest przewrotna. 17 Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. Jk4,13-17

13

PS. Weryfikacja wydarzeń – wpis archiwalny tej strony z dn. 17 listopada 2020:

Znowu Polska stanęła przed wyborem, Jezus, czy Barabasz. Kogo wybierze? Wkrótce się przekonamy. Jeśli wybierze Barabasza zginie, jeśli Jezusa, czeka ją ciężki bój nie tylko ze zlaicyzowaną Europą, ale również z lewicową Ameryką, a za plecami jeszcze Rosja. Unia Europejska to Unia umarłych, królestwo, które odrzuciło Boga, królestwo pogrążone w ciemności, królestwo stracone. Jeśli Polska wybierze Jezusa, przetrwa wszystko, a możni tego świata będą żebrać u jej granic. […]

Ten wpis został opublikowany w kategorii LIST OTWARTY i oznaczony tagami , , , , , , , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.